Re: sprzeczność logiczna TW

kumoter40 napisał:

> chyba wszystkie przykłady przemawiające za poprawnością TW są sprzeczne lo

> gicznie, np: 1.dla obserwatora na ziemi upływ czasu w rakiecie płynie inaczej 2

> .upływ czasu dla obserwatora w rakiecie nie jest zakłócony itp. usuwając słowo

> „obserwator”, mamy dwa zdania sprzeczne logicznie, a słowo obserwator jest tylk

> o wytrychem, który maskuje te sprzeczności. przez dodanie tego sprytnego pojęci

> a możemy usunąć sprzeczność z każdego zespołu zdań, np: 1.dla oddalonego obserw

> atora drzewo jest niebieskie i 2.dla obserwatora na drzewie drzewo nie jest nie

> bieskie. z tego wynika, że TW funkcjonuje tylko dzięki wymyślonemu, sztucznemu

> pojęciu „obserwatora”

Nic z tego nie wynika poza brakami w podstawach logiki autora.„Ci, którzy sprytnie symulują szaleństwo w zdecydowanej większości są psychopatami, a część z nich faktycznie jest szalona.” – Eugene Bleuler